Wydarzenia                       Piłka ręczna                       Szachy                       Siatkówka                       Akrobatyka

PMOS Chrzanów
Wydarzenia
Archiwum
O nas
Trenerzy
Baza
Galeria
Sukcesy
Obozy
Historia
Sekcje
Piłka ręczna chłopców
Siatkówka dziewcząt
Piłka ręczna dziewcząt
Akrobatyka
Wyniki
Piłka ręczna chłopców
Siatkówka dziewcząt
Piłka ręczna dziewcząt
Minisiatkówka
Akrobatyka
Inne
Plażówka
Piłka siatkowa
Piłka ręczna
Galeria
SZS
SZS
Kalendarz Zawodów Powiatowych
Licealiada Powiatowa
Kalendarz Imprez
Piłka Siatkowa
Piłka Ręczna
Imprezy Sportowe
Ferie z PMOS-em
Wakacje z PMOS-em
Inne
O stronie
Kontakt
Poprzez sport poznajemy Świat
Linki
O Nas
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie jest oświatową placówką wychowania pozaszkolnego działający na podstawie art. 60 i art. 71, ust. 2 ustawy o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991.

Celem pracy Ośrodka jest:
- kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej
- umożliwienie zdobycia wiadomości i umiejętności wynikających z form kształcenia
- umożliwianie rozwoju talentu sportowego

Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Chrzanowski

Ośrodek prowadzi szkolenie w sekcjach:
- piłki siatkowej dziewcząt
- piłki ręcznej chłopców
- piłki nożnej chłopców
- akrobatyki sportowej


Przy Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym działa stowarzyszenie kultury fizycznej
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy
Dzięki działalności UMKS-PMOS Chrzanów najzdolniejsza młodzież uczestnicząca w zajęciach PMOS-u ma możliwość udziału w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Związki Sportowe. Dzięki działalności UMKS-u możemy też pozyskiwać dodatkowe środki na działalność statutową .

Ponadto Ośrodek koordynuje rozgrywki Powiatowej Licealiady Młodzieży, jest też organizatorem wielu imprez sportowo - rekreacyjnych dla społeczności lokalnej.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19, 32-500 Chrzanów (dalej: PMOS) telefon: 32 623 85 46
2) PMOS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Joanna Grabowska z którą można skontaktować się poprzez e-mail: grabowskaodo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- realizacji zadań wynikających ze statutu PMOS zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na PMOS na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PMOS. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o finansach publicznych. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,
- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz PMOS,
- operatorom pocztowym i kurierom,
- bankom w zakresie realizacji płatności,
- podmiotom świadczącym na rzecz PMOS usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy,
- organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez PMOS w celu zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usługi z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez PMOS jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usługi.