STRONA GŁÓWNA                         SIATKÓWKA                         PIŁKA RĘCZNA                         AKROBATYKA                         SUKCESY

PMOS Chrzanów
Kontakt
O nas
Trenerzy
Baza
Sukcesy
Historia
Sekcje
Siatkówka dziewcząt
Piłka ręczna chłopców
Akrobatyka
SZS
Licealiadę Młodzieży
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Igrzyska Dzieci
BIP
BIP
Deklaracja dostępności BIP
O Nas

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie jest oświatową placówką wychowania pozaszkolnego
działający na podstawie:
statut


Ośrodek prowadzi szkolenie w sekcjach:

- piłki siatkowej dziewcząt
- piłki ręcznej chłopców
- akrobatyki sportowej


Przy Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Chrzanowie działa stowarzyszenie kultury fizycznej
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy przy Powiatowym Miedzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Chrzanowie
Dzięki działalności stowarzyszenia, najzdolniejsza młodzież uczestnicząca w zajęciach PMOS-u ma możliwość udziału w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Związki Sportowe. Dzięki działalności UMKS-u możemy też pozyskiwać dodatkowe środki na działalność statutową .

Ponadto Ośrodek:
- jest organizatorem rozgrywek Powiatowej Licealiady Młodzieży
- jest organizatorem wielu imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodziezy oraz społeczności lokalnej.
- organizuje letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19, 32-500 Chrzanów (dalej: PMOS) telefon: 32 623 85 46
2) PMOS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Joanna Grabowska z którą można skontaktować się poprzez e-mail: grabowskaodo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- realizacji zadań wynikających ze statutu PMOS zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na PMOS na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PMOS. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o finansach publicznych. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,
- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz PMOS,
- operatorom pocztowym i kurierom,
- bankom w zakresie realizacji płatności,
- podmiotom świadczącym na rzecz PMOS usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy,
- organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez PMOS w celu zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usługi z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez PMOS jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usługi.Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie
ul.Wyszyńskiego 19
32-500 Chrzanów

tel/fax: 32 623 85 46
e-mail: moschrzanow@wp.pl